نوشته‌ها

این ده اشتباه مالی را در شروع زندگی مشترک انجام ندهید

این ده اشتباه مالی را در شروع زندگی مشترک انجام ندهید

وقتی  ازدواج می کنید، دو زندگی جداگانه را با هم ترکیب می کنید که مسایل مالی را نیز شامل می شود. امور مالی از پیچیده ترین مسائلی است که در ازدواج وجود دارد. اکثر افراد هنگام قرار گذاشتن تفاوت سطح مالی را در نظر نمی گیرند و هنگامی که بحث مسائل مالی مشترک مطرح می شود، تفاوت عقیده اتفاق می افتد، کدورت پیش می آید و حتی ممکن است دعواهای گاه به گاه درباره عادت های مالی شریک زندگی یا بدهی هایش پیش بیاید. این ده اشتباه مالی را در شروع زندگی مشترک انجام ندهید.

ادامه مطلب …

12+